గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

19, అక్టోబర్ 2017, గురువారం

దీపావళి సందర్భంగా మీ అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా!
నేడు దివ్య దీపావళి. 
ఈ సందర్భంగా మీ అందరికి నా శుభాకాంక్షలు
జ్ఞానజ్యోతులనంతమై వెలిఁగి మీ కామ్యార్థమీడేర్చుతన్,
శ్రీనాథుండు సదా కృపన్ గను మిమున్ చిద్వర్తియై మెల్గుచున్,
దీనోద్ధారక శక్తినిచ్చు, భువిపై దేదీప్యమానంబుగా
ఈనాడీ ఘన దీపమాలిక మహోత్కృష్టత్వమున్ గొల్పెడున్..
జైహింద్.

18, అక్టోబర్ 2017, బుధవారం

కృతాపరాధము ప్రకృతి ప్రకోపము . . . శ్రీ వల్లభ,

0 comments

జైశ్రీరామ్.
 జైహింద్.

17, అక్టోబర్ 2017, మంగళవారం

బ్రహ్మశ్రీ ఏల్చూరి మురళీధరరావు గారికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
పండితమ్మన్యులు, నిగర్వి, సహృదయులు, 
సజ్జన సంసేవనాసక్తులు, 
సన్మార్గోద్వర్తులు,
బ్రహ్మశ్రీ ఏల్చూరి మురళీధరరావు గారి
పుట్టిన రోజు నేడే.
సహృదయ శిరోమణియైన శ్రీ ఏల్చూరి మురళీధరరావు మహోదయులకు 
పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుచున్నాను.

ఈశా సంతత సంతసంబు నిడు మా యేల్చూరికిన్ బ్రేమతో
నాశింతున్ మురళీధరుండిలను మాహాత్మ్యంబుతో వర్ధిలన్,
ధీ శక్తిన్ వెలుగొందగా,  పహితాధీశుండుగా వెల్గగా,
శ్రీశా నీ పద పద్మ భక్తియుతుఁడై చెల్వొందగా నిత్యమున్.

వర యేల్చూరికులాబ్ధి చంద్ర! మురళీ! ప్రఖ్యాత సత్ పండితా!
ధర మీ పుట్టిన రోజు నేడు. శుభ సంస్తాప్యంబు చేయున్ గృపన్,
పరమానంద వసంత సంహతినిడున్ ప్రఖ్యాతిగా మీకికన్,
హరి సంతోష సుఖప్రదుండునగుచున్. హర్షంబు మిమ్మొందెడున్.
జైహింద్.

16, అక్టోబర్ 2017, సోమవారం

గవాక్ష బంధ కందము. . . . రచన. చింతా రామ కృష్ణా రావు.

2 comments

 జైశ్రీరామ్.


గవాక్ష బంధ కందము.
రామకృష్ణారావున్ మహేశా
రచనచింతా రామ కృష్ణా రావు.

రారా మదీయ సుకృతిన్
ధీరుఁడ కృష్ణా మనోజ్ఞ కృపతో,    రారా!
శ్రీరమణా! కను  నీవున్
దా. రా. సన్నిగమ సంస్తుతా!  హే శ్రీశా!

రా

రాదీ

సుకృతిన్ ధీ

రుఁ డ కృ  ష్ణామ నోజ్ఞ

కృ ప తో,   రా రా  శ్రీ  ర మ ణా

 క ను  నీ వున్  దారాస

 న్నిగ  సంస్తు

  తా  హే  శ్రీ

  శా

        జైహింద్.

15, అక్టోబర్ 2017, ఆదివారం

దేవరాజ వృత్త గర్భిత సీసము. .. .. .. రచన. శ్రీమతి పావులూరి సుప్రభ.

1 comments

జైశ్రీరామ్. 
దేవరాజ వృత్త గర్భిత సీసము. రచన. శ్రీమతి పావులూరి సుప్రభ.
వాణి, వరదనంచు భావమునను బల్కుదీవు కరుణతోడ నిందువదన
యెంచి మురిసిపోయి యేనిడుదును మొక్కులెన్నొ బగితితోడ నీవిధాన
పారి పరుగుదీయు పద్యములవ బాసలన్ని సొగసుగానె యనుదినమ్ము
కోరి వరము నిచ్చు కొమ్మవనుచుఁ బ్రస్తుతింతు నిజము గాద తెలుపవమ్మ
తే.గీ
పలుకు నాది నమ్ముదెవరు పలుకు తల్లి
పలుకులతిశయోక్తులనుచుఁ దలఁచకుండఁ
జెలిమి సత్యమనుచు నెంచఁదెలుఁగులంతఁ
బలుకవమ్మ వడివడిగా వెలుఁగుఁ జూపి /వెలసి తెరను
సీస గర్భస్థ దేవరాజ వృత్తము
గణములు --న ర న జ భ స ... య తి 11
వరదనంచు భావమునను బల్కుదీవు కరుణతో
మురిసిపోయి యేనిడుదును మొక్కులెన్నొ బగితితో
పరుగుదీయు పద్యములవ బాసలన్ని సొగసుగా
వరము నిచ్చు కొమ్మవనుచుఁ బ్రస్తుతింతు నిజముగా
సుప్రభ

09-18-2017
నేను ప్రచురించిన కంద,గీత గర్భ ఉత్పలమాల కు స్పందనగా, శుభకామనలతో చింతా రామకృష్ణారావు గారు వ్రాసిన దేవరాజగర్భిత సీసమును జూచి, వారినడిగి లక్షణములను తెలిసికొని, చూపిన గర్భస్థమైన దేవరాజ వృత్తమును గూడ పరిశీలించి అది మర్చిపోకముందే వ్రాస్తే బాగుంటుందని అనుకున్నాను. లోపలినుండి ప్రశ్న వచ్చినది.. ఇప్పుడే వ్రాయాలా? అని. నిద్రించే సమయమని, వేళ మించిపోతున్నదని తెలిసినా పెంకెగా )-: సమాధానమిచ్చాను --అవును.మరి. వ్రాయకపోతే వాణికూతుర్నంటే నమ్ముతారా? అని :-) ఏమనుకున్నారో యేమో కాని, యిక మాటాడలేదు. అదే అంగీకారముగా దీసికొని నా యత్నము నేను మొదలుబెట్టాను. అందిన/ అందించిన పలుకులు పైవి.
ఇంకొక గర్భకవితకు స్ఫూర్తి నొసగిన రామకృష్ణారావుగారికి ధన్యవాదశతములు. వ్రాయవలసినదే నని యన్నంత మాత్రాననే ప్రేమతో సాయము జేసిన వారికి వందనసహస్రములు. స్వస్తి.
చిత్రకవితానంద సంభరిత శ్రీమతి సుప్రభను మనసారా అభినందిస్తున్నాను.
అప్రతిమాన యత్నమున హాయిగ చిత్ర కవిత్వ సాధనన్
క్షిప్ర గతిన్ రచించు విదుషీమణి సుప్రభ యాంధ్రభాషలో
కప్ర మనోజ్ఞ సౌరభము కాంచును చిత్ర కవిత్వమింకపై.
సుప్రభ చిత్ర పద్యకృతి చూడగ తెల్గుకు సుప్రభాతమే
జైహింద్

14, అక్టోబర్ 2017, శనివారం

మానినీవృత్త గర్భ సీసము. .. .. .. చిత్ర బంధ గర్భ కవితాదులు.,

1 comments

 జైశ్రీరామ్
మానినీవృత్త గర్భ సీసము.
శ్రీమదనంతుని, చిన్మయ రూపుని, చేర్చిన చిత్తులు క్షేమకరులు.
క్షేమసుయోగ విశేషఫలంబుల శేష జనాళికిఁ జేర్తురిలను.
నీమముతోడ మనీష సుభక్తులనేకులనెన్నుచు నేర్పుమెయిని
మీ మహనీయ సమీప్సిత సత్కృతి మేలుగ నిచ్చిన  మేల్కలుగును.
తే.గీ. కాన మహనీయ కావ్యసత్కర్తలగుచు
చిత్ర గర్భసద్బంధముల్ చేర్చి హరిని
కొలుచువారల కర్పించి కోర్కె మీర
యిహపరంబులసాధించి హాయిఁ గనుఁడు.
సీస గర్భస్థ మానినీవృత్తము. (భ భ భ భ భ భ భ గ .. యతి 1-7-13-19)
శ్రీమదనంతుని, చిన్మయ రూపుని, చేర్చిన చిత్తులు క్షేమకరుల్..
క్షేమ సుయోగ విశేషఫలంబులశేష జనాళికిఁ జేర్తురిలన్.
నీమముతోడ మనీష సుభక్తులనేకులనెన్నుచు నేర్పుమెయిన్.
మీ మహనీయ సమీప్సిత సత్కృతి మేలుగ నిచ్చిన  మేల్కలుగున్.
జైహింద్.

13, అక్టోబర్ 2017, శుక్రవారం

చక్రబంధ సీసము. .. .. .. రచన. శ్రీ పూసపాటి కృష్ణకుమార్

0 comments

జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా! శ్రీ పూసపాటి కృష్ణకుమార్ గారు వ్రాసిన చక్రబంధ సీసము అపురూపమైనది.
తప్పక గ్రహించఁ గలరని ఆశించుచున్నాను.
వదన పుస్తక మిత్రులకు నమస్కారములు నిన్న తిరుమలలో శ్రీవారి చక్ర స్నానము తో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవములు ముగిశాయి . చక్ర బంధ సీసములో శ్రీవారి ప్రార్ధన నిన్న వ్రాశి శంకరాభరణము బ్లాగులో పెట్టాను. పరిశీలించగలరు
చక్ర బంధ సీసములో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామీ ప్రార్ధన
సీ:శ్రీ లక్ష్మీ వల్లభ, శ్రీ గోపికాలోల , శ్రీ జగత్పాలాయ, శ్రీ నివాస
శ్రీ వేంకటేశాయ, శ్రీ అమృతాంశాయ, శ్రీ వత్సవక్షసే, శ్రీ హరాయ,
శ్రీ శాంజ్ఞ పాణయే ,శ్రీకటి హస్తాయ, శ్రీ పద్మనాభాయ, శ్రీధరాయ,
శ్రీ దీనబంధవే, శ్రీ అనేకాత్మనే, శ్రీ జగద్వాపినే, శ్రీ వరాయ,
శ్రీ హయ గ్రీవాయ, శ్రీ జగదీశ్వరా, శ్రీ పరంజ్యోతిషే, శ్రీ రమేష,
శ్రీ మధుసూధనా, శ్రీ భక్త వత్సలా, శ్రీ పరబ్రహ్మణే, శ్రీ శుభాంగ,
శ్రీ యజ్ఞ రూపాయ, శ్రీ ఖడ్గ ధారిణే, శ్రీ నిరాభాసాయ, శ్రీ గిరీశ,
శ్రీ వన మాలినే, శ్రీ యాదవేంద్రాయ, శ్రీ సుర పూజితా, శ్రీ శిరీశ,
తే: నంద నందనా, దశరధ నందన, మధు
సూధన, పశుపాలకుడ ,అనాధ రక్ష
కా , దినకర తేజా,సాలగ్రామ హర, పు
రాణ పురుష, కాపాడు పరమ దయాళు.
పద్యము చదువు విధానము : 1 అన్న చోటునుంచి “శ్రీ లక్ష్మీ వల్లభ” తో మొదలు పెట్టి మద్యలో ఉన్న శ్రీ తో కలిపి “ శ్రీ గోపికా లోల “అని చదువు కోవాలి చివరిగా
“శ్రీ శిరీష” తో ఆపి పైన “నంద నందనా” నుంచి చదువుకొని “పరమ దయాళు” వద్ద ముగించాలి

పూసపాటి కృష్ణ సూర్య కుమార్ (సెల్ 9290042432 )
నా వ్యాఖ్య. 
ఆర్యా! అభినందనలు.
అద్భుతమైన యత్నము, మహాద్భుతదైవ నివేదనంబులో
కాద్భుత చిత్ర పద్య శుభ హారము, మీ కవితామృతంబుగా
నుద్భవమౌనటుల్ హరి మహోజ్వలశక్తి యొనర్పఁ జేసె, కిం
చిద్భవమైన దోషములు శ్రీహరి కాచును పూసపాటియున్
నమస్తే.
జైహింద్.

12, అక్టోబర్ 2017, గురువారం

కంద, గీత, గర్భిత ఉత్పలమాల .. .. .. రచన శ్రీమతి పావులూరి సుప్రభ.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
కంద, గీత, గర్భిత ఉత్పలమాల రచన పావులూరి సుప్రభ.
సుస్వర మాలతో జనని, సుస్వర రాజ్ఞిని సన్నుతించి జ్ఞా
నేశ్వరిగా, సదా పలుకు నీరజ నేత్రిగఁ బాడ భక్తితో
నాస్వర దీప్తితో వెలుఁగనా వరదాయిని బిడ్డ నౌచు భా
షా స్వరమై నటుల్‌ శుచిగ శంకరమై నుడి శోభమీఱఁగా.

గర్భితమైన కందము
స్వర మాల తో జనని సు
స్వర రాజ్ఞిని సన్నుతించి జ్ఞానేశ్వరిగా
స్వర దీప్తితో వెలుఁగనా
వరదాయిని బిడ్డ వోలె, భాషా స్వరమై!

గర్భితమైన తేటగీతి
జనని సుస్వర రాజ్ఞిని సన్ను తించి
పలుకు నీరజ నేత్రిగఁ బాడ భక్తి
వెలుఁగనా వరదాయిని బిడ్డ నౌచు
శుచిగ శంకరమై నుడి శోభ మీఱ
సుప్రభ

09-17-2017
చింతా వారి గర్భకవిత స్ఫూర్తిగా, నేను ప్రచురించిన "నీవే దిక్కని" అనే కందగర్భిత శార్దూలమును చదివి వారు కంద,గీత గర్భిత ఉత్పలమాల లో స్పందనను దెలిపారు. అది చూడగానే చాలాకాలముగా నటువంటిది వ్రాయాలని యున్న సంకల్పము బలపడి పురికొల్పినది. కొంచెము కష్టపడినా లోనున్న వారి సాయముతో పై పద్య రూపములో పూర్తిజేయగలిగాను. :-) విషయము మాత్రము మామూలే. )-:
సంకల్పము రూపు దిద్దుకొనుటకు స్ఫూర్తినిచ్చిన చింతా వారికి ధన్యవాదములు. లోనుండి మౌనముగానే సాయమిచ్చిన వారికి శతాధిక వందనములు.

ఈ సుగుణవతికి అభినందన పూర్వకముగా నేను వ్రాసినది.
దేవరాజ వృత్త గర్భ సీసము,
గణ్య కవితలల్లగా సముచిత కల్ప - నంబు కలుగుచున్ నవంబు నెంచి,
భవ్య భవిత నెన్నిభారతికిని పావు - లూరి శుభ ప్రభాస ధీర వనిత
గణ్య భువిని గర్భకావ్య కలన పూజ్య - వౌదు వనునటుల్ శుభాదులొప్ప
సత్య కవన తేజసంబు కొలుపఁ గల్గి - తీవు. శుభగుణాళి తేజమీవు.
తే.గీ. సత్కవిత్వ ప్రదీప్తంబు సలుపనెంచి
గర్భచిత్రాదులన్ వ్రాయఁ గాంచి నన్ను
తత్ సుధాధార కైఁగొంచు తన్మయతను
వ్రాయుచున్నట్టి మీరిలన్ వరలుడమ్మ.
జైహింద్. 

11, అక్టోబర్ 2017, బుధవారం

శతావధాని రాంభట్ల పార్వతీశ్వర శర్మ 47వ - అష్టావధానం. ..

1 comments

జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా!
తేదీ 27.09.2017, శతచండీయాగం సందర్భంగా. చింతలూరు, రావులపాలెం దగ్గర జరిగిన.
శతావధాని రాంభట్ల పార్వతీశ్వర శర్మ 47వ - అష్టావధానం.
సంచాలకులు : శ్రీ మధునాపంతుల సత్యనారాయణ మూర్తి, పల్లిపాలెం
సమస్య : డా. నరసింహదేవర ఉమామహేశ్వర శాస్త్రి,
దత్తపది: శ్రీ వర్మ గారు
వర్ణన: శ్రీమతి ఓలేటి
నిషిద్ధాక్షరి: శ్రీ ఓలేటి బంగారేశ్వర శర్మ
న్యస్తాక్షరి: శ్రీ చెళ్ళపిళ్ళ వేంకటశాస్త్రి
ఆశువు: -----------------------------
ఘంటానాదం: డా. పాలంకి లక్ష్మీ దేవి
అప్రస్తుతం: ద్విభాష్యం వేంకటేశ్వర్లు
ధారణాంశాలైన పద్యాలు ఆస్వాదించి ఆశీర్వదించండి!
సమస్య:
చండీ మండన దండనంబులను హింసాహింసపాలింపవే
గండంబుల్ కలిగించు దుష్టుల మఖాకారంబునందుంచి, వే
దండంబెక్కి మహార్షరూపిణివనన్ ధర్మంబు పృథ్విం గనన్
నిండున్ ప్రేమముజూపి భక్తతతిపై, నిర్లక్ష్యపుం ధూర్తులన్
చండీ మండన దండనంబులను హింసాహింసపాలింపవే!
దత్తపది : చండి, కాళిక, భైరవి, రుద్రాణి - అమ్మవారి స్తుతి.
చండి దేహమునందలి శత్రు తతికి!
కవులగాచెడికాళిక కథలవినమె!
భైరవీయంచు పూజింప బాధలెల్ల
దంష్ట్రముల జిక్కి త్రెళ్ళు రుద్రాణి! నతులు!!
వర్ణన: చింతలూరు - చండీయాగం
ఆయుర్వేదమహాలయంబనగ విఖ్యాతింగన్నదీ సీమయే
ఆయుర్దాతగు శక్తి నిల్చెనిట; సఖ్యంబిచ్చు నీ యాగముల్;
ధీయుక్తంబుగ చింతలూరు సతమున్ దేదీప్య మానంబుగా
నీ యా చోటు లనేక ప్రాంతములలో నీ రీతి పెంపుంగనున్!
నిషిద్ధాక్షరి: శారదా స్తవం (మూడు పాదాలు ప్రత్యక్షర నిషేధం, నాల్గవ పాదం స్వేచ్ఛ)
శ్రీ మాకిచ్చున్ నీ వా
శ్రీ! మాపాలిని! జనని! వరించుమ మమ్మున్!!
లేమా! అజనిజభామా!
ధీమంతుల జేయుమమ్మ దీవ్యత్ప్రభలన్!!
న్యస్తాక్షరి:
ర, న, త,వి అనే అక్షరాలు వరుసగా నాలుగు పాదాల్లో మొదటి అక్షరాలుగా ఉంచుతూ చండీ యాగం - అవధాన వేదిక వర్ణన.
రయమున నేలుమమ్మ! ఘనరమ్య వధాన విధాన మంతయున్
నయనములారయన్ చనని నవ్య పథాన పదాల పోహళిం
త యనగ పృచ్ఛకాళి శృతి దప్పని రాగము నాగ మెచ్చ దే
వి! యనుగు బాలుడున్ గనుమ విశ్రుత పాండితి గల్గ జేయుమా!!
తదుపరి
ఆశువులు, ఘంటాగణనం, అప్రస్తుత ప్రసంగంతో అష్టావధానం సంపూర్ణమైంది
స్వస్తి
ఈ కార్యక్రమ నిర్వాహకులకు, అవధానిగారికి, పృచ్ఛకాళికి అభినందనలు.
  జైహింద్.

10, అక్టోబర్ 2017, మంగళవారం

వస్తేన వపుషా, వాచా, . . . మేలిమి బంగారం మన సంస్కృతి,

1 comments

 జై శ్రీరామ్.
శ్లో. వస్తేన వపుషా, వాచా, విద్యయా, వినయెనచ
వకారైః పంచభిర్యుక్తః నరో భవతి పూజితః.
గీ. వస్త్రము, వపువు, వినయము వాక్సుధయును,
విద్య యను వకారములైదు హృద్యముగను
కలిగి యుండిన మనుజుఁడు గౌరవింపఁ 
బడును జగతిని. తెలియుఁడీ! ప్రాజ్ఞులార!
భావము. వస్త్రము, వపువు, వాక్చాతుర్యము,విద్య, వినయము అను పంచ వకార యుక్తుఁడైన మానవుఁడు పూజింపఁబడును. 
జైహింద్.

9, అక్టోబర్ 2017, సోమవారం

నదీ వృత్త గర్భ సీసపద్యము .. .. .. రచన. శ్రీ నారుమంచి వేంకట అనంత కృష్ణ

1 comments

 జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా! నా ప్రియ సహోదరులు శ్రీ నారుమంచి వేంకట అనంత కృష్ణ గారు నదీ వృత్త గర్భ సీసపద్యమును వ్రాసినారు చూడండి.
శ్రీ Chinta Rama Krishna Rao గారు వ్రాసిన అమ్మ స్తుతి స్ఫూర్తితో ... సామాజికాంశం గా ఒక
నదీ వృత్త గర్భ సీసము.
సీ॥
తెలిసికూడ కనులు తెరువరే కానగ
దీన జీవాల్ వారి హీన గతుల
తెలుపరేల తనకు తెలిసినా తప్పుకు
పోవుటేలా తోటి జీవులగని
శిలలైతిరె మనసు తెలుపరే మంచికి
తోడురారే వారి గోడు వినరె
మారరేల జనుల మనసులో జాగృతి
కల్గునెట్లో కదా వెల్గు నింప
తే॥గీ॥
పదుగురొకటైన చాలును ఫలితముండు
తనకు కుదిరినంతటి సేవ ఘనత కాదు
మనసు పెట్టిన పూనిక మానకుండ
వెలుగు నింపుట తేలిక వెతల బాప

సీస గర్భస్థ నదీ వృత్తము. (న న త జ గగ .. యతి 8)
కనులు తెరువరే కానగ దీన జీవాల్
తనకు తెలిసినా తప్పుకు పోవుటేలా
మనసు తెలుపరే మంచికి తోడురారే
జనుల మనసులో జాగృతి కల్గునెట్లో

8, అక్టోబర్ 2017, ఆదివారం

శివశంకర గర్భ సీస పద్యము .. .. .. రచన. శ్రీమతి మంతా భానుమతి.

2 comments

జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా! 
కవయిత్రి శ్రీమతి మంతా భానుమతి గారు 
శివశంకర గర్భ సీస పద్యమును వ్రాశారు.
గురువర్యులు, పండితులు చింతా రామకృష్ణా రావుగారు నవరాత్రి ఉత్సవాలలో భాగంగా, ప్రతీ రోజూ పద్య గర్భ సీసములతో అమ్మవారిని స్తుతిస్తున్నారు. వారి స్తుతిలో భాగంగా శివశంకర గర్భ సీస పద్యమును వ్రాశారు. ఆ పద్యముతో స్ఫూర్తి నొంది, మేము కొందరం ప్రతీరోజూ నడుపుకుంటున్న ప్రహేళికకి శివశంకర గర్భిత సీస పద్యమును వ్రాశాను.
కవి మిత్రులు వీక్షించాలనే ఆశతో ..

శివశంకర గర్భ సీస పద్యము
సీ. జనియించి నది యశస్సనిశము భాసిలు
పొలుపౌ చరిత గల, పుడమి నేలు
ఘన వంశమున, నదే కద ఘన కీర్తిగ
తనకే, వరింపగా తమ్మునిగను,
వని యందున పురమున్పర వలతిన్, పను
చుకొనెన్ మమతలను సురతములను
తన సూత పటిక సత్ఫలితము లన్ సహ
జులతోడ తాతయే నిలను పలుక
ఆ.వె. దేవు నామములను భావి తరముకిచ్చె
ఆలమంద నతడు నలవి కాచి
పాలనందజేసి బాగోగుల నడిగె,
మాయగాని చంపె మదమునణచి.
శివశంకర వృత్తము.
జనియించి నది యశస్సనిశము భాసిలు పొలుపౌ
ఘన వంశమున, నదే కద ఘన కీర్తిగ తనకే
వని యందున పురమున్పర వలతిన్ పనుచుకొనెన్
తన సూత పటిక సత్ఫలితము లన్ సహజులతో!
(మా ప్రహేళిక విప్పడానికి, పద్యం చదివి.. ఆ కథను చెప్పాలి.  
స్వస్తి.
ఇట్లు
మంతా భానుమతి.
అమ్మా! భానుమతిగారూ! నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందమ్మా. మీరు చేస్తున్న ప్రయత్నంలో కృతకృత్యులగున్నాందులకు మీకు నా మనః పూర్వక అభినందనలమ్మా.
శుభమస్తు.
జైహింద్.

7, అక్టోబర్ 2017, శనివారం

వేడుకోలు. .. .. .. శార్దూల వృత్త మాలిక.

1 comments

జైశ్రీరామ్.

నమోస్తు తే జగన్మాతా!
శార్దూల వృత్త మాలిక.
అమ్మా! నిన్ గనుచుంటి సర్వమున నాహా! పొంగుచున్ సర్వదా.
సమ్మాన్యంబగు సుస్వరూపముగ. భాషా సుందరోద్భాసి! వే
దమ్మున్ గల్గిన తేజ మీవె మహిళా తత్వార్థ సంభాసితా!
ఇమ్మున్ భారత నారిగా ప్రబలితే! ఈశాని! నీ తేజసం
బెమ్మిన్ దాల్చిన కాంతలే శుభములన్ హృష్టాత్ములై పంచుచున్,
దమ్ముం జూపఁగఁ జాలువారు, కవితా దర్పంబునన్ వెల్గుచున్
సమ్మానంబుల నందువారు, విలసత్ సత్కార్యముల్ చేయువా
రమ్ముల్ బట్టి రణంబు చేయుప్రతిభుల్ హర్మ్యది నిర్మాణముల్,
సమ్మోదంబుఁగఁ జేయఁ గల్గు మహితల్, సత్కార్య నిర్వాహకుల్,
కమ్మందేనియ పల్కులన్ సుజనులన్ కారుణ్యముం జూచువా
రమ్మా యంచును బిల్చినంతనె మదిన్ హర్షించి ప్రేమామృతం
బమ్మై పంచెడి వార లక్షయ కృపన్ త్యాగాకృతిన్ వెల్గువా
రమ్మోహాదుల గెల్చినట్టి ఘనులున్, యత్నించి దైవంబునే
రమ్మంచున్ బిలువంగఁ జాలు ప్రతిభల్, ప్రాణంబులన్ నిల్పు బ్రో
చమ్మల్, సంతత సన్నుతాత్ములు, కృపా సామ్రాజ్య రాజ్ఞీమణుల్,
నమ్మన్ వారిని వమ్ము చేయక కృపాణమ్మై సదా కాచువా
రమ్మా! నీ ప్రతి రూపులై వెలుగు మాయందున్ సదా. దైవ కా
ర్యమ్ముల్ చేయఁగఁ జేతురమ్మ గని సౌర్యంబిచ్చి సత్ప్రేరణన్.
తమ్ముం దాము తలంచుచాత్మనిను మాతా గాంచి పూజ్యంబుగా
సొమ్ముల్దాల్తురు ప్రేమతోడ మదిలో శోభిల్ల నీరూపు వే
దమ్మున్ వెల్గెడి దేవదేవి! కృపతో.తత్వార్థ పూర్ణాకృతిన్
మమ్మున్ గావగ నీవె వీరగుచు ప్రేమన్ మాకు గన్పింతు వో
యమ్మా! నీవె కృపాంతరంగవయి మోహాదుల్ విడంజూడుమా!
నమ్మంజాలని దుష్టసంస్కృతులచే నశ్యంబగున్ సర్వమున్.
క్రమ్మున్ వేగమె మానవాళిని, మహత్కాఠిన్య గాఢాంధమున్
క్రమ్మంజేయును. పాపభీతి నణచున్, బ్రఖ్యాతి పోకార్పుచున్
వమ్ముంజేయు మహత్వ సంస్కృతి గతిన్ వర్ధిల్లు కాంతాళిపై
క్రమ్మున్, దుర్గతిపాలు సేయు నవతన్ గాంక్షింపఁగా చేయుచున్
నమ్మంజాలని ధర్మహీనగతులన్ నర్తింపఁగా చేయు, మౌ
నమ్ముందాల్పగఁ జేయు శిష్టజనులన్, నక్షత్ర వారాశినాన్
క్రమ్మంజేయును దూరదర్శనములన్ గానంగ సిగ్గౌనట్లుల్.
మమ్ముంజూడుడటంచురేగునటులన్ మౌనంబుగా చేయు, మా
యమ్మా గాంచగరాని తీరునిడి మోహాంధంబునే గొల్పుచున్
సమ్మోహమ్మును గొల్పి దుష్ట గతులన్ చాంచల్యమున్ గొల్పు, హే
యమ్మౌ దుర్గతి పాలు సేయుచును మాయన్ గొల్పు. పూబోడులన్
సమ్మోదమ్మున కాచుమమ్మ కరుణన్. సంధించు బాణమ్ములన్.
సమ్మాన్యుల్ మఃహిళామణుల్ ధరణిపై శశ్వన్నయోపాసకుల్.
క్రమ్మంజేయకు మమ్మ దుర్గుణ తతిన్ కాపాడుమా వారలన్.
నెమ్మిన్ దుర్మద దూర సంస్కృతిని క్షీణింపన్ గృపం జేయుమా!
కొమ్మా! వందన మాచరింతు జననీ! కూర్మిన్. భవానీ సతీ!
ఇట్లు 

అమ్మ భక్తుల పాదరేణువు.
చింతా రామకృష్ణారావు.
జైహింద్.

6, అక్టోబర్ 2017, శుక్రవారం

మన వడ్డాది పాపయ్య ప్రతిభా పాటవాలు మనకసలు తెలియనే తెలియవు.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
కీ.శే. శ్రీ వడ్డాది పాపయ్య శాస్త్రి గారు 
1904లో చిత్రించిన పటం 
చూడండి. 
తలక్రిందులు చేసినా మామూలుగానే కనిపిస్తుంది. 
ఇప్పుడు తలక్రిందులుగా చూద్దాం.

ఎంతటి భావనాగరిమ! ఏమి విలేఖన నైపుణంబు. ర
వ్వంతయు లేదు భేదము. దివంగతులయ్యును పాపయార్యులీ
వింతగు చిత్రలేఖన సువిస్తర తేజసమందు జీవులై
సంతతమున్ బ్రజాళి మది సన్నుతులందుచునిల్చిరిద్ధరన్.
పాపయార్యులకు అంజలులర్పిస్తున్నాను.
జైహింద్.

5, అక్టోబర్ 2017, గురువారం

బ్రహ్మశ్రీ ఏల్చూరి మురళీధరరావు విద్వద్వరేణ్యులు ప్రవహింపఁ జేసిన ఆంధ్రామృతం గ్రోలండి.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
బ్రహ్మశ్రీ ఏల్చూరి మురళీధరరావు విద్వద్వరేణ్యులు ప్రవహింపఁ జేసిన ఆంధ్రామృతం గ్రోలండి.
బ్రహ్మశ్రీ ఏల్చూరి మురళీధరరావు విద్వద్వరేణ్యులు

వేదార్థప్రతిపాదనైకపరమై విఖ్యాతసత్సంప్రదా
యాదిత్యోదయసానుమచ్ఛిఖరమై యాంధ్రావళీసంతతా
హ్లాదాపాదకమై మహాకవిశుభవ్యాహారనిష్పన్నమౌ 
ఓ దివ్యాంధ్రసరస్వతీ! కొనుమివే యుద్యన్మదీయస్తుతుల్. 
నన్నపార్యుని సుధీసన్నుతస్వచ్ఛగీర్వాణాంధ్రగంగాప్రవాహఘోష 
తిక్కన్న కవి తేట తెనుఁగు పల్కుల చక్కెరలతోడి మావిముక్కల పసందు 
శ్రీనాథకవినాథు శృంగారచాటూక్తినందనప్రసవమరందధార 
పోతనామాత్యుని మోక్ష్మలక్ష్మీపరిష్వంగ సంరంభ వాక్పాటవంబు

పెద్దనార్యుని కవనగాంభీర్యరేఖ 
రాయల బహుశాస్త్రప్రౌఢరసజగత్తు
దివ్యదీధితు లొలయు చాంద్రీమయాంధ్రి! 
దీవెనలు వోసి మమ్మోము తెలుఁగు తల్లి! 

చిన్నయసూరికృతోన్నయనంబున జీవసత్త్వంబునఁ జేవమీఱి
తిరుపతి వేంకటేశ్వరకవీంద్రవధానశుభవాక్యసంహతి శోభఁ జెలఁగి 
మానవల్లిబుధేంద్రమానితాఖిలకావ్యమాణిక్యరోచుల మహిమఁ జెంది
వేదాన్వయోదయవేంకటరాయశాస్త్రి మహాత్మ కృతికళాదీప్తి నలరి

నన్నయాద్రిశిఖరసముత్పన్నమైన
విశ్వనాథార్షభారతీశశ్వదమృత
నిమ్నగాస్నాతపూతమై నీ పదాబ్జ
యుగళి మా కభయచికీర్ష నెగడుఁ గాత. 

పలుకులు భావముల్ మధురభంగిమఁ జొప్పడ; సత్యవస్తుతా
స్ఖలితకళాస్వరూపముఁ, బ్రశస్తరసధ్వనిచార్వలంకృతుల్, 
లలితగుణంబులున్ మెఱయు లక్షణలక్షితగీఃప్రపంచసం 
చలితసరస్వతీకృతివిశాలజగత్పరమేశి కంజలుల్! 

(ఒకరోజు కళాశాలలో తెలుగు పద్యం గురించిన పరిచయ పాఠాన్ని ముగించిన తర్వాత 
సాహిత్యచరిత్ర విద్యార్థులకు వినిపించిన ప్రార్థన)

ఈ పాండిత్య ప్రకర్ష సంభవము శ్రీ ఏల్చూరికే. భక్తికిన్ 
సోపానంబగు మీ సుబోధ, మురళీ శ్రోత్రాద్భుతారావమై
కాపాడంగలదాంధ్రభాషను. శుభాకాంక్షల్. మహాత్మా! భివిన్
దీపింపన్ మహనీయ కావ్యకరణోద్దీప్తిం బ్రవర్ధిల్లుడీ!
జైహింద్.

4, అక్టోబర్ 2017, బుధవారం

ప్రణవ వృత్త గర్భ సీసము. .. .. .. రచన శ్రీ నారుమంచి వేంకట అనంతకృష్ణ

1 comments

 జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా! నా ప్రియ సహోదరులు నా రచనా స్ఫూర్తితో రచించినప్రణవ వృత్త గర్భ సీసము. చూడండి.
బ్రహ్మశ్రీ నారుమంచి వేంకట అనంత కృష్ణ

శ్రీ Chinta Rama Krishna Rao గారి స్ఫూర్తితో రచించిన
ప్రణవ వృత్త గర్భ సీసము. 
రచన శ్రీ Anantha Krishna
ఆర్తిన్ కలిగిన భావావేశము పలు రూ
పాలై సరగున తా పరుగులిడదె
భావ్యమై వరలు సేవాభాగ్యము సిరిగా
తోచన్ యథాశక్తి తోడు నిల్వ
యవ్వారలైన దైవారాధన ధర నీ
రీతిన్ సలుప వచ్చు రేయి పవలు
పాలు పంచుకొని నావారందరు నడువం
జేతున్ ప్రమాణాల చేత చేయ
తే॥గీ॥
శక్తి కలవారు సేవనాసక్తి చూప
అందరొకటై మెలుగుట హాయి యనుచు
కలిమి లేములన్న తెరలు కరిగి పోవ
సమసమాజము నిల్పుడు సతము నిచట

సీసగర్భస్థ ప్రణవ వృత్తము. ( ప్రణవ వృత్తము - మ న య గ .. యతి 6 )
భావావేశము పలు రూపాలై
సేవా భాగ్యము సిరిగా తోచన్
దైవారాధన ధర నీరీతిన్
నావారందరు నడువంజేతున్
జైహింద్.

3, అక్టోబర్ 2017, మంగళవారం

యువశక్తి నిర్వీర్యం కాకూడదు.

1 comments

  జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా! శ్రీమాన్ ముమ్మడి ఛంద్రషెఖర్ ఆచర్యులవారు ముఖ పుస్తకమున వ్రాసిన ఉత్పల మాల చదివిన నేను చేసిన వ్యాఖ్యలో నేనూహించుచున్న యువతకుండు శక్తి ఉత్పల మాలికగా వెలువడినది. చూడఁగలరు.
శ్రీమాన్ ముమ్మడి ఛంద్రషెఖర్ ఆచర్యులవారు ఇలా వ్రాసిరి. 
పండితమిత్రులందఱికి వందనాలు
ఇలా తోచింది వ్రాసి యున్నాను.
ఉత్ప.
ఏమని చెప్పుదీయువత కెక్కడి బుధ్ధులు నావహించెనో
కామనలెక్కువయ్యె నిల కష్టము లేమియు లేకనొంటికిన్,
భామల దూలనాడి కడు పాపపు మూటనుమోయనెంచగా
నీమము దప్పిరీప్రజల నీవెటు జక్కనొనర్తువమ్మరో!
ముమ్మడి,,,, 2-10-’17.

నావ్యాఖ్య.
చంపక మాలిక..
యువకులు కొందరే క్షితినయోమయ దుస్థితి కారణంబుగా
భవితను కానలేక పరవశ్యమనంబున బ్రాంత చిత్తులై
ప్రవిమల స్త్రీజనంబులను వంచన చేయఁ దలంతురద్దిరా!
యువతకుఁ గల్గు శక్తిని ప్రయుక్తము చేసిన మంచిచేయగా
జవనహయంబులై చెలఁగు. సత్పరివర్తన సంభవించు. సం
భవమగు సంస్కృతీ ప్రగతి, వర్ధనమౌ వర సాంప్రదాయముల్,
కవులు వచించునాకృతయుగంబు రహించును ధర్మపూర్ణమై.
శ్రవణకుమారులున్ వెలయు చక్కఁగ చూడఁగ తల్లిదండ్రులన్,
ప్రవిమలదేశభక్తియుత భావితరాలకు మార్గదర్శమౌన్
కవులును గాయకుల్ వెలయు, గౌరవ వర్తన కాంతులీను,సం
స్తవ శుభ వర్తనల్ పెరుగు, ధర్మవిరుద్ధములుండఁబోవు, ప్రా
భవమది దీపితంబగు. శుభంబులె గాంచుదురెల్లరున్ సదా.
నవనవ కాంతులీనెడుననావిల భాసుర భారతావనిన్.
ప్రవరవరుల్ జనించుదురు భారతజాతికి కీర్తి పెంపగున్.
పవనకుమారులై ప్రగతిబాటను సాగుదురాత్మశక్తితో,
శివుని త్రినేత్రులై దురిత చిత్తుల దుర్మతి కాల్తురిత్తరిన్,
లవణ జలంబులన్ సుధను లక్ష్యముతో వెలి దీతురెన్నుచున్,
ప్రవహములై జలంబులు ప్రపన్నులఁ గావఁగ జాలునిబ్భువిన్.
నివసనముల్ రహించు మహనీయుల గొరవమెన్నగాబడున్,
ధవళితమౌను వేదములు ధాత్రిని విశ్వజనీనతన్, మహో
ద్భవులుగ భారతీయులిల ప్రాభవమున్ గొను సజ్జనాళిచేన్.
రవియు కనంగఁ జాలని పరాత్పరునిన్ గననేర్తురెల్లరున్.
యువతయె సాధకుల్ కన. ప్రయుక్తిని ఛండమయూఖులౌదు రీ
యువతకు దారి జూపెడి ప్రయోజకులిప్పుడు మృగ్యమౌటచే
ప్రవరులె బాటతప్పి పలు రాక్షస కృత్యము లబ్బి ధాత్రికిన్
యువతయె కీడు చేతురన నొప్పుచునుండిరి చంద్రశేఖరా!!

యువశక్తి వర్ధిల్లుఁగాక.
సస్తి.
జైహింద్. 

2, అక్టోబర్ 2017, సోమవారం

కంద గర్భిత శార్దూలము. .. .. .. రచన. శ్రీమతి పావులూరి సుప్రభ

1 comments

 జైశ్రీరామ్.
కంద గర్భిత శార్దూలము.  ..   ..   ..   రచన. శ్రీమతి పావులూరి సుప్రభ
నీవే దిక్కని కొల్చెదమ్మ మదిలో, నిక్కమ్ము, విద్యాధరీ!
రావే! వెల్గునుఁ జూపి లోనఁ బ్రియమారంగాఁ , గృపాసాగరీ!
నీవందించిన శక్తి, నిత్యమికపై నిర్మించి నైపుణ్యమున్‌
నే వైవిధ్యము తోడఁ జేతుఁ బ్రణుతుల్‌ నిత్యా ముదంబీయఁగా
శార్దూల గర్భస్థ కందము.
నీవే దిక్కని కొల్చెద
వే వెల్గునుఁ జూపి లోనఁ బ్రియమారంగా
నీవందించిన శక్తిని
వైవిధ్యము తోడఁ జేతుఁ బ్రణుతుల్‌ నిత్యా!
సుప్రభ

09-15-2017
చింతా వారు ప్రచురించిన కందగర్భ శార్దూలవిక్రీడితము చూడగానే, చాల రోజుల తరువాత మళ్లీ గర్భకవితను యత్నించాలనే యూహ కలిగినది. వెంటనే లోనున్న వారు వ్రాయిస్తానులే, క్రిందికి వెళ్ళి పనులు పూర్తిజేసికొని రా, అని చెప్పారు. అలాగే అని ఆ పనులు పూర్తి చేసికొని వచ్చి కూర్చుని మరల ముఖపుస్తకములోని సందేశములను జూస్తూ కూర్చున్నాను. కాసేపటికి లోనుండి ఆదేశము వచ్చినది..ఆ పద్యము ముందునుంచుకోమని. అలాగే నని ముందు బెట్టుకొని కావలసిన గుర్తులు బెట్టుకొన్నాను. అందించిన స్ఫూర్తితో కూర్చిన పద్యము పైన నున్నది.
వారి పద్యముతో స్ఫూర్తి కలిగించిన చింతావారికి ధన్యవాదములు. మనసు తెలిసికొని వెంటనే కానుక నందించిన వారికి వందన శతములు.

అవలీలగా గర్భకవితలందించుచున్న అమ్మకు అభినందనలు.
జైహింద్.

1, అక్టోబర్ 2017, ఆదివారం

ఆటవెలదిద్వయ -దేవరాజ వృత్త - ఉత్సాహ గర్భ సీసము రచన. శ్రీమతి పావులూరి సుప్రభ.

1 comments

 జైశ్రీరామ్.
ఆటవెలదిద్వయ -దేవరాజ వృత్త - ఉత్సాహ గర్భ సీసము రచన.   శ్రీమతి పావులూరి సుప్రభ.

చారు సరసిజాక్షి, సన్మతి, సరసాంగి ప్రేమఁ బడసితిన్‌ పరీక్ష గెలిచి
జనని స్వరము తోనె సార్థకమగు జన్మ సజ్జనముదమై యజస్రమిలను.
కోరి గురుని రీతిఁ గూర్మిఁ గనుచుఁ గొమ్మ దీవనలిడఁగా సుదీక్షఁ బడసి
చేరి చరణమంటి శ్రేయమవఁగ సన్నుతించెద నికపై జితేంద్రియనయి
తే.గీ
సత్యమైనవే మాటలు శంక వలదు
నిత్య కూర్పఁ జేసినవగు నెమ్మి తోడ
సత్యరూపిణి శ్రీవాణి సంతుననుచుఁ
గృత్యమొక్కటి చేతునే కీర్తి మాయ
పై సీసము లో గర్భితమైనవి ---

ఆ.వె 1.
చారు సరసిజాక్షి సన్మతి సరసాంగి
ప్రేమఁ బడసితిన్‌ పరీక్ష గెలిచి
జనని స్వరము తోనె సార్థకమగు జన్మ
సజ్జనముదమై యజస్రమిలను
ఆ.వె 2.
కోరి గురుని రీతిఁ గూర్మిఁ గనుచుఁ గొమ్మ
దీవనలిడఁగా సుదీక్షఁ బడసి
చేరి చరణమంటి చిత్తమలర సన్ను
తించెద నికపై జితేంద్రియనయి
దేవరాజ / ఉత్సాహ (3,4 )
దేవరాజ - న,ర,న,జ,భ,స --యతి 11
ఉత్సాహ - 7 సూ. గురువు - యతి ఐదవగణము మొదటి యక్షరము
సరసిజాక్షి, సన్మతి, సరసాంగి ప్రేమఁ బడసితిన్‌
స్వరము తోనె సార్థకమగు జన్మ సజ్జనముదమై
గురుని రీతిఁ గూర్మిఁ గనుచుఁ గొమ్మ దీవనలిడఁగాఁ
జరణమంటి శ్రేయమవఁగ సన్నుతించెద నికపై
సుప్రభ

ప్రజ-పద్యం కూటమిలో చింతా రామకృష్ణారావు గారు ఆటవెలదిద్వయ -దేవరాజ వృత్త - ఉత్సాహ గర్భ సీసము
శీర్షికతో నొక పద్యమును ప్రచురించారు. చదివి "వావ్‌" యీ సారి దేవరాజ వృత్తమే కాక రెండు ఆటవెలదులు, ఉత్సాహ కూడ చేర్చి క్లి్ష్టతరము చేశారే అనుకొని
యెన్నిగంటలు పడుతుందో యత్నిస్తే అనుకున్నాను. చేయవలసిన పనులు చేసికొని తరువాత సావధానముగా కూర్చుని చూద్దాములే అనుకుంటుండగా లోనుండి వినిపించినది "వ్రాయిస్తానమ్మా" అని . అడగకుండానే దయచూపిస్తున్నారనుకొని, కనీసము అయిదు నిముషాలు సమయము కావాలని, చేయవలసిన దేదో పని చేసికొని "రెడీ" అన్నాను. ఆ పద్యము ముందు బెట్టుకో అన్నారు. అలాగే నని ముందు బెట్టుకొని పరిశీలించాను. అనుకున్నంత కష్టము కాదని తెలిసింది. వెంటనే చారు సరసిజాక్షి అని మనసులో మాట మెదిలినది. కరము కదిలినది. టైపింగ్‌ మొదలయినది. చివరకు అందిన /అల్లించిన పలుకులు పై పద్యరూపములు. షరా మామూలే. వారేమి చెప్పించ దలచుకుంటే అదే. నేను మాత్రము చేయగలిగినదేముంది? )-: ఏది వ్రాయిస్తే అదే పంచుకోవటము.
మరల యింకొక గర్భకవితకు ప్రేరణనిచ్చిన రామకృష్ణారావుగారికి ధన్యవాదశతములు. అయాచితముగానే కరుణతో కలము సాగించి కానుకనందించిన తల్లికి /సద్గురుమూర్తికి కూర్మితో కోటి ప్రణామములు. స్వస్తి.
సుప్రభగారికి అభినందనలు.
జైహింద్.

30, సెప్టెంబర్ 2017, శనివారం

శ్రీ రాజ రాజేశ్వరి, .. .. .. దండక గర్భ షోడశ పాద సీసము

1 comments

  జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా! శరన్నవరాత్రులు మనము జగన్మాత కటాక్షము పొంది కృతార్థులమైనాము.
మీ అందరికీ నా అభినందనలు.
రాజ రాజేశ్వరి
శ్లో||  ఓం హ్రీం కాలాభ్రాభాం కటాక్షైరరికులభయదాం మౌలిబద్ధేందురేఖాం 
శంఖం చక్రం కృపాణం త్రిశిఖమపి కరైరుద్వహంతీం త్రినేత్రామ్ |
సింహస్కంధాధిరూఢాం త్రిభువనమఖిలం తేజసా పూరయంతీం
ధ్యాయేద్ దుర్గాం జయాఖ్యాం త్రిదశపరివృతాం సేవితాం సిద్ధికామైః ||
షోడశ కళాపూర్ణ నవదుర్గా స్వరూపిణియైన 
శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ జగన్మాత కృపామృతాస్వాదనాసక్తుఁడనైన నాచే విరచింపఁ జేసిన 
దండక గర్భ షోడశ పాద సీసము
శ్రీరాజ రాజేశ్వరీ సర్వ లోకేశ్వ రీ! శాశ్వితానంద! రీతినొసగు.
శ్రీ శైలపుత్రీ! ప్రసీద ప్రసీద ప్రభారాశివోయమ్మ భాతినిమ్ము.
నే బ్రహ్మసచ్చారిణీ కొల్తు నిన్నే సుధారాశివేనీవు. దయను కనుమ.
హే చంద్రఘంటా మహేశానివమ్మా! కృపన్ గాంచుమోయమ్మ. భక్తిఁ గొలుతు.
కూష్మాండమాతా! నిగూఢాంతరంగప్రకాశంబు వీవేను. కరుణఁ జూపు.
మాస్కందమాతా ప్రమత్తుండ నన్ జూచి కాపాడు మాతల్లి కనకవల్లి.
కాత్యాయినీ భవ్య కామేశ్వరీ నీదు కారుణ్యమేనెన్న గలనొ? చెపుమ.
ఓకాళరాత్రీ మహోన్మత్తకాశీమహారాజ్ఞివీవేను యజ్ఞ దగ్ధ!
శ్రీమన్మహాగౌరి చైతన్యమున్ గొల్పి చిత్తమ్మునన్నిల్చు చిత్ప్రభాస!
సిద్ధిదాత్రీ పయోరాశివీవే మహద్దక్షసత్పుత్రి హారతిఁ గొను.
ఈశానివీవేవశింపన్ హృదిన్ మమ్ము రక్షించుచుండంగ ప్రకృతమైన
ప్రాణంబుపై ప్రీతి ప్రాణంబుపై భీతి మాకేలనోయమ్మ! మాకు నీవె
శ్రీకాంతులన్ గొల్పి చేకొంచు మమ్మున్ మహత్కార్యముల్ ప్రీతి నసదృశముగ
చేయింతువమ్మా! విశేషంబుగా నిత్య కల్యాణివీవేను కనకదుర్గ!
నిత్యంబు మాయందు స్తుత్యంబుగానిల్చి కాపాడు మాయమ్మ కల్పవల్లి.
ధాత్రిన్ గృపన్ జూడు తల్లీ! నమస్తే న మస్తేనమస్తేనమఃప్రభాస!
తే.గీ. హారతిగొనుమమ్మా! ధీసుధార్ణవ! ప్రియ
హారతిగొనుమమ్మా! జనహారతిగొనుమ!
దోషపరిహారిణీ శుభపోష జనని.
వందనంబులు. నిలుము మా డెందములను.
సీస గర్భ షోడశ పాద దండకము
శ్రీరాజ రాజేశ్వరీ సర్వ లోకేశ్వ రీ! శాశ్వితానంద!
శ్రీ శైలపుత్రీ! ప్రసీద ప్రసీద ప్రభారాశివోయమ్మ
నే బ్రహ్మసచ్చారిణీ కొల్తు నిన్నే సుధారాశివేనీవు.
హే చంద్రఘంటా మహేశానివమ్మా! కృపన్ గాంచుమోయమ్మ.
కూష్మాండమాతా! నిగూఢాంతరంగప్రకాశంబు వీవేను.
మాస్కందమాతా ప్రమత్తుండ నన్ జూచి కాపాడు మాతల్లి
కాత్యాయినీ భవ్య కామేశ్వరీ నీదు కారుణ్యమేనెన్న
ఓకాళరాత్రీ మహోన్మత్తకాశీమహారాజ్ఞివీవేను
శ్రీమన్మహాగౌరి చైతన్యమున్ గొల్పి చిత్తమ్మునన్నిల్చు
సిద్ధిదాత్రీ పయోరాశివీవే మహద్దక్షసత్పుత్రి
ఈశానివీవేవశింపన్ హృదిన్ మమ్ము రక్షించుచుండంగ
ప్రాణంబుపై ప్రీతి ప్రాణంబుపై భీతి మాకేలనోయమ్మ
శ్రీకాంతులన్ గొల్పి చేకొంచు మమ్మున్ మహత్కార్యముల్ ప్రీతి
చేయింతువమ్మా! విశేషంబుగా నిత్య కల్యాణివీవేను
నిత్యంబు మాయందు స్తుత్యంబుగానిల్చి కాపాడు మాయమ్మ
ధాత్రిన్ గృపన్ జూడు తల్లీ! నమస్తే న మస్తేనమస్తేనమః!

నైవేద్యం : పాయసాన్నంము.
జైహింద్.

29, సెప్టెంబర్ 2017, శుక్రవారం

సిద్ధిధాత్రి ( మహిషాసుర మర్దిని ) .. .. .. చిత్ర బంధ గర్భ కవితాదులు.,

1 comments

జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా! నేడు సిద్ధిధాత్రి ( మహిషాసుర మర్దిని ) రూపమున మనలను మన అమ్మ కరుణింపనున్నది.
సర్వవిధ సిద్ధులను ప్రసాదించు తల్లిగనుక సిద్ధి దాత్రి. పరమేశ్వరుడు సర్వ సిద్ధులను దేవి కృపవలనే పొందెనని దేవీపురాణమున పేర్కొనబడింది. ఈమె పరమశివునిపై దయదలచి, ఆయన శరీరమున అర్ధబాగమై నిలచెను. సిద్ధిధాత్రీదేవి చతుర్భుజ, సింహవాహన. ఈమె కమలముపై ఆసీనురాలై యుండును. ఈమె కుడివైపున ఒకచేతిలో చక్రమును, మఱొకచేతిలో గదను ధరించును. ఎడమవైపున ఒక కరమున శంఖమును, మఱియొక హస్తమున కమలమును దాల్చును. నిష్ఠతో ఈమెను ఆరాధించువారికి సకలసిద్ధులును కరతలామలకము.

ఈమె కృపచే భక్తులయొక్క, సాధకులయొక్క లౌకిక, పారమార్ధిక మనోరథములన్నియును సఫలములగును. సిద్ధిదాత్రి మాత కృపకు పాత్రుడైన భక్తునకు కోరికలెవ్వియును మిగిలియుండవు. అట్టివానికి భగవతీదేవి చరణ సన్నిధియే సర్వస్వమగును. భగవతీమాత యొక్క స్మరణ ధ్యాన పూజాదికముల ప్రభావము వలన ఈ సంసారము నిస్సారమని బోధ పడును. తన్మహత్వమున నిజమైన, పరమానందదాయకమైన అమృతపదము ప్రాప్తించును.
మీకు సర్వశ్రేయములను ఈ అమ్మ చేకూర్చునుగాక.
సిద్ధిధాత్రి ( మహిషాసుర మర్దిని )
శ్లో|| సిద్ధగంధర్వయక్షాద్యైరసురైరమరైరపి |
సేవ్యమానా సదా భూయాత్ సిద్ధిదా సిద్ధిదాయినీ ||
మాలినీ వృత్తము గర్భ సీసము. (మాలిని వృత్తము. - న న మ య య .. యతి 9)
వినయ మొసగెదవీవే నాకిలన్ సిద్ధి దాత్రీ! పరాత్పరి దారి నీవె.
విజయ విభవములీవే సత్య సంపూర్ణ తేజా! మదిన్ నిల్పి పూజ సేతు.
సదయ నిలుము మనోజ్ఞా! దర్ప సన్మూల నాశా! మహేశాని! నాదు మదిని.
విలయ మగునెడ నీవే రక్ష నాకున్. మ దంబా! నిరంజనా! హరుని రాణి.
తే.గీ. కార్య సిద్ధిని కలిగించు  కామితప్రద!
సౌర్య సద్గుణ సంపద్విశారదులుగ
సజ్జనంబులఁ గాచుచు సదయఁ గనుమ!
వందనంబులునీకునానందపూర్ణ!
సీస గర్భస్థ మాలినీ వృత్తము . (న న మ య య .. యతి 9)
నయ మొసగెదవీవే నాకిలన్ సిద్ధి దాత్రీ
జయ విభవములీవే సత్య సంపూర్ణ తేజా!! .
దయ నిలుము మనోజ్ఞా! దర్ప సన్మూల నాశా
లయ మగునెడ నీవే రక్ష నాకున్. మ దంబా!
నైవేద్యం : పాయసాన్నము.
జైహింద్.

28, సెప్టెంబర్ 2017, గురువారం

మహాగౌరి( దుర్గ ) .. .. .. చిత్ర బంధ గర్భ కవితాదులు.,

1 comments

 జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా! ఈరోజు మన అమ్మ మహాగౌరిగా మనలను కరుణించుచున్నది.
అష్టవర్షా భవేద్గౌరీ - "మహాగౌరి" అష్టవర్ష ప్రాయము గలది. ఈమె గౌర వర్ణ శోభలు మల్లెపూవులను, శంఖమును, చంద్రుని తలపింపజేయును.ఈమె ధరించు వస్త్రములును, ఆభరణములును ధవళ కాంతులను వెదజల్లుచుండును. ఈమె చతుర్భుజ, వృషభవాహన. తన కుడిచేతులలో ఒకదానియందు అభయముద్రను, మఱియొకదానియందు త్రిశూలమును వహించియుండును. అట్లే ఎడమచేతులలో ఒకదానియందు డమరుకమును, వేఱొకదానియందు వరముద్రను కలిగియుండును. ఈమె దర్శనము ప్రశాంతము.

పార్వతి యవతారమున పరమశివుని పతిగా పొందుటకు కఠోరమైన తపస్సు చేయగా ఈమె శరీరము పూర్తిగా నలుపెక్కెను. ప్రసన్నుడైన శివుడు గంగాజలముతో అభిషేకించగా ఈమె శ్వేత వర్ణశోభితయై విద్యుత్కాంతులను విరజిమ్ముచు "మహాగౌరి" యని వాసిగాంచెను. ఈమె శక్తి అమోఘము. సద్యఃఫలదాయకము. ఈమెను ఉపాసించిన భక్తుల కల్మషములన్నియును ప్రక్షాళితమగును. వారి పూర్వ సంచిత పాపములును పూర్తిగా నశించును. భవిష్యత్తులో గూడ పాపతాపములుగాని, దైన్య దుఃఖములుగాని వారిని దరిజేరవు. వారు సర్వవిధముల పునీతులై, ఆక్షయముగా పుణ్యఫలములను పొందుదురు. ఈ దేవి పాదారవిందములను సేవించుటవలన కష్టములు మటుమాయమగును. ఈమె యుపాసన ప్రభావమున అసంభవములైన కార్యముల సైతము సంభవములే యగును.
ఈ తల్లి ఆశీస్సులు మీకు లభించుగాక.
మహాగౌరి( దుర్గ )
శ్లో|| శ్వేతే వృషే సమారూడా స్వేతాంబరధరా శుచిః|
మహాగౌరీ శుభం దద్యాత్, మహాదేవ ప్రమోదదా ||
నిశావృత్త గర్భ సీసము ( నిశావృత్తము న న ర ర ర ర .. యతి 9 )
సతి! కృపను గనుమ శాంభవీ! తల్లి! మా శ్రీమహాగౌరివై! చేదుకొనుము.
ఇక తపము జపములేల తల్లీల వమ్మౌనె నిన్ గాంచినన్. జ్ఞాన తేజ!
నిలు. నెపము వలదు నేను నిన్నే మదిన్ నిల్పి ధ్యానించెదన్. నేర్పు మీర.
ఇట ప్రపగ దొరికితీవ, భారంబు నీదే. జగద్రక్షిణీ! దివ్య తేజ!
తే.గీ. ఘన నిశా వృత్త గర్భస్థ గణ్య సీస
వినుత శ్రీమహా గౌరీ! వివేకమిమ్ము.
శారదానవరాత్రుల చలువనెపుడు
మమ్ము కాంచుచు రక్షించుమమ్మ! దేవి!
సీస గర్భస్థ నిశావృత్తము .( న న ర ర ర ర .. యతి 9 )
కృపను గనుమ శాంభవీ! తల్లి! మా శ్రీమహాగౌరివై!
తపము జపములేల తల్లీల వమ్మౌనె నిన్ గాంచినన్.
నెపము వలదు నేను నిన్నే మదిన్ నిల్పి ధ్యానించెదన్.
ప్రపగ దొరికితీవ, భారంబు నీదే. జగద్రక్షిణీ! దివ్య తేజ!
నైవేద్యం : చక్కెర పొంగలి (గుఢాన్నం)
జైహింద్.