గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

24, మార్చి 2018, శనివారం

ఆంధ్ర కవితా పితామహుఁడు అల్లసాని పెద్దన .... నాటకము.

0 comments

  జైశ్రీరామ్.
జైహింద్.

23, మార్చి 2018, శుక్రవారం

యథా సునిపుణ: సమ్యక్! పరదోషే క్షణే రతః! .. .. .. మేలిమి బంగారం మన సంస్కృతి,

0 comments

జైశ్రీరామ్.
శ్లో.యథా సునిపుణ: సమ్యక్! పరదోషే క్షణే రతః! 
తథాచేన్నిపుణః స్వేషు! కోనముచ్యేత బంధనాత్!!
చ.ఇతరుల దోషముల్ వెదక నెవ్వరు కల్గుదురట్టివారు తా
సతతము వారి దోషములు చక్కఁగ గాంచి చెలంగిరేని స
న్నుతమగు సత్పథంబున గనుంగొన జాలుదురయ్య ముక్తి. సం
స్తుతమతిమంతులెప్పుడును దోషములెంచరు సుస్వభావులై.
భావము.ఇతరుల దోషముల నెంచుట లో చూపు సహజ చాకచక్యమును,తెలివినీ తమ 
దోషములను గుర్తించుటలో వినియోగించినచో వాడు సంసార బంధనమునుండి విముక్తి 
చెందును.
జైహింద్.

22, మార్చి 2018, గురువారం

మురియకు, చెడుకలి, పరస్వేచ్ఛా, గర్భ "ఉపకరి" వృత్తము. రచన:-శ్రీవల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
మురియకు, చెడుకలి, పరస్వేచ్ఛా, గర్భ "ఉపకరి" వృత్తము.
రచన:-వల్లభవఝల అప్పల నరసింహ మూర్తి.
జుత్తాడ.
ఉపకరి"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.జ.న.న.న.న.న.న.గగ.గణములు.యతులు.10,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
చెరపకురా!చెడెదవు!సిరులకు!మురియకు!చెరగొనకు!పరస్వేచ్ఛన్!
కరివరదు!మదిగను!గరికల!చెరపకు!కరటుతనమది!తప్పౌ!
పరిమళ గంధముబలె!వరదుల దరినిలు!పరులకుపకరి వౌచున్!
సురలలరం!వెలుగుమ!సురభిళ!సుమసరి!సురధములొనర!కాంతిన్!

1.గర్భగత:-తెల్వరి"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.జ.న.గణములు.వృ.సం.496.ప్రాసగలదు.
చెరపకురా!చెడెదవు!
కరివరదు!మదిగను!
పరిమళ!గంధము బలె!
సురలలరం!వెలుగుమ!

2.గర్భగత"-చతురిమ"-వృత్తము.
అనుష్టుప్ఛందము.న.న.లల.గణములు.వృ.సం.256.ప్రాసగలదు.
సిరులకు!మురియకు!
గరికల!చెఱపకు!
వరదుల!దరినిలు!
సురభిళ!సుమసరి!

3.గర్భగత"-భుజగశిశురుత"-వృత్తము.
బృహతీఛందము.న.న.య.గణములు.వృ.సం.428.ప్రాసగలదు.
చెరగొనకు!పర స్వేచ్ఛన్!
కరటు తనమది తప్పౌ!
పరుల కుపకరి వౌచున్!
సురధము!లొనర!కాంతిన్!

4.గర్భగత"-వెలుగుమా"--వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.జ.న.న.న.లల.గణములు.యతి10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
చెరపకురా!చెడెదవు!సిరులకు!మురియకు!
కరివరదు!మదిగను!గరికల!చెఱపకు!
పరిమళ!గంధము బలె!వరదుల!దరినిలు!
సురలలరం!వెలుగుమ!సురభిళ!సుమసరి!

5.గర్భగత"-నాగావళి"-వృత్తము.
అత్యష్టీఛందము.న.న.న.న.నన.గగ.గణములు.యతి.9.వయక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
సిరులకు!మురియకు!చెరగొనకు!పర స్వేచ్ఛన్!
గరికల!చెఱపకు! కరటుతనమది!తప్పౌ!
వరదుల దరి నిలు!పరులకుపకరి!వౌచున్!
సురభిళ!సుమసరి!సురధములొనర!కాంతిన్!

6.గర్భగత"-చెఱగొను"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.న.న.న.త.న.భ.లల.గణములు.యతులు.9.18.
ప్రాసనీమముగలదు.
సిరులకు మురియకు!చెరగొనకు!పరస్వేచ్ఛం!చెరపకురా!చెడెదవు!
గరికల చెఱపకు!కరటుతనమది!తప్పౌ!కరివరదుని మదిగను!
వరదులదరి!నిలు!పరులకుపకరివౌచుం!పరిమళ!గంధముబలె!
సురభిళ!సుమసరి!సురధము లొనర!కాంతిం!సురలలరంవెలుగుమ!

7.గర్భగత"-కరటు"-వృత్తము.
ధృతిఛందము.న.న.య.న.జ.న.గణములు.యతి.10.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
చెరగొనకు!పరస్వేచ్ఛం!చెరపకురా!చెడెదవు!
కరటుతనమది!తప్పౌ!కరివరదుని!మదిగను!
పరులకుపకరి వౌచుం!పరిమళ!గంధముబలె!
సురధములొనర!కాంతిం!సురలలరం!వెలుగుమ!

8.గర్భగత"-మురియకు"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.య.న.జ.న.న.న.లల.గణములు.యతులు.10,19.
ప్రాసనీమముగలదు.
చెరగొనకు!పరస్వేచ్ఛం!చెరపకురా!చెడెదవు!సిరులకు!మురియకు!
కరటుతనమది!తప్పౌ!కరి వరదుని!మదిగను!గరికల!చెరపకు!
పరుల!కుపకరి!వౌచుం!పరిమళ!గంధముబలె!వరదుల దరి నిలు!
సురధము లొనర!కాంతిం!సురలలరం!వెలుగుమ!సురభిళ!సుమ!సరి!

9.గర్భగత"-చెడుకలి"-వృత్తము.
అత్యష్టీవృత్తము.న.న.న.న.భ.లల.గణములు.యతి9.వ.యక్షరము.
ప్రాసనీమముగలదు.
సిరులకు!మురియకు!చెెరపకురా!చెడెదవు!
గరికల!చెరపకు!కరివరదుని మదిగను!
వరదుల దరి నిలు!పరిమళ!గంధముబలె!
సురభిళ!సుమసరి!సుర లలరం! వెలుగుమ!

10.గర్భగత"-పరస్వేచ్ఛా"-వృత్తము.
ఉత్కృతిఛందము.న.న.న.న.భ.న.న.న.గగ.గణములు.యతులు9,18.
ప్రాసనీమముగలదు.
సిరులకు!మురియకు!చెరపకురా!చెడెదవు!చెరగొనకు!పరస్వేచ్ఛ!
గరికల!చెఱపకు!కరివరదుని!మదిగను!కరటుతనమది!తప్పౌ!
వరదులదరి నిలు!పరిమళగంధము బలె!పరులకుపకరి!వౌచున్!
సురభిళ సుమసరి!సురలలరం!వెలుగుమ!సురధములొనర!కాంతిన్!

ఇట్లు,
తమవిశ్వసనీయుడు.
మూర్తి. జుత్తాడ
జైహింద్.