గణనీయంబగు భాషలందు తెలుగున్ గాంచంగ మేల్మేలు.. తాన్ విన సొంపై , ప్రకటించు భావ సరళిన్ దృప్తిన్, విశేషించి పల్ ఘన కావ్యామృత సంవిధాన మహిమల్ గాంచంగ నాంధ్రామృతం బను యీ బ్లాగును గొల్పి యుంటి. కనుడీ ! ఆంధ్రామృతం బందుడీ ! .

16, జనవరి 2018, మంగళవారం

9వ పద్యపక్షము తెలుఁగు భాషా పరిరక్షణలో ప్రభుత్వం యొక్క పాత్ర, మన కర్తవ్యము.. రచన. చింతా రామ కృష్ణా రావు.

0 comments

జైశ్రీరామ్.
9వ పద్యపక్షము
తెలుఁగు భాషా పరిరక్షణలో ప్రభుత్వం యొక్క పాత్ర, మన కర్తవ్యము..
రచన. చింతా రామ కృష్ణా రావు.
. ఆటవెలది త్రయ గర్భ సీసము.
శ్రీకరంబు తెలుఁగు. శ్రీవాణి మంజీర - నాద మంజులమగు నా తెలుంగు.
తెలుఁగు దివ్వె భువిని కొడికట్టుకొనుచుండ, - ప్రభుత కాంచకుండె భవిత కృష్ణ.
జీవభాష తెలుఁగు, చిన్మూర్తిఁ గనఁ జేయు, - ధైవభాష పోలి ధాత్రి వెలిఁగె.
భావ సుందరమగు పదసంపదల భాష. - బ్రతుకఁ జేయుమయ్య క్షితిని కృష్ణ!
.వె. ప్రభుత దృష్టి పెట్టి పాఠశాలలనుండి - తెలుఁగు వరలఁజేసి నిలుప వలయు.
జనులు మాతృభాష ఘనతను మరువక - తెలుఁగు నేర్వ భువిని వెలుఁగు కృష్ణ!
. ఆటవెలది త్రయ గర్భ సీసము.
తెలుఁగు తెనుఁగు నాంద్ర దేదీప్య నామాల - వెలుఁగె నాడు తెలుఁగు జిలుఁగులీని
తెలుఁగు వెలుగుకింక తెల్లవారుచునుండె - నాంగ్లమరయుచుంట నమల కృష్ణ!
చిత్ర కవిత, బంధ చిత్ర, గర్భకవిత, - శ్లేష కవిత తెలుఁగు హృదయమపుడు
నేడు వర్ణచయము నేర్వకుండుటఁ జేసి, - వీడిపోయె తళుకు వినుము కృష్ణ!
.వె. సద్వధాన సుగతి, సరస వాఙ్మయముతో - నలరు భాష తెలుఁగుకథమ గతియె
కలుగుచుండె. ప్రభుత కని కావఁగావలెన్, - మరచిరేని తెలుఁగు మనదు కృష్ణ!
. ఆటవెలది త్రయ గర్భ సీసము.
మనము తెలుఁగు భాష మాటలాడవలయు - సరస కావ్య తతిని చదువ వలయు.
ఘనత చాటు తెలుఁగు ఘన చిత్ర బంధముల్ - కలవటంచు తెలుపవలయు కృష్ణ!
నవ రసామృత మిది, శ్రవనసుందరమిది - నవ్య గతుల వెల్గు భవ్య భాష
అట్టి తెలుఁగు వీడుటన్యాయమేకద! - అరసి కావుమయ! యనంతకృష్ణ!
.వె. బ్రతుకు కొఱకు మనము పాశ్చాత్య దేశాల - కేగి యుండవచ్చు నెచ్చటున్న
మాతృభాష తెలుఁగు మన్ననందునటుల మేము - చేయవలయు పృథ్వి కృష్ణ!
4. కంద గీత చంపకమాల గర్భ సీసము.
మన తెనుఁగున్ సదా మహిని మన్నన లందెడి మ్రానిపండునాన్ కమ్రగతిని
ఘనత గనన్గ సత్ కవులు గాంచెడి ధీపథ క్రాంత దర్శిగా తరిచి తరిచి
కని మనుపందగున్. కనఁగ కమ్మని తెన్గిది, గ్రాహ్యమిద్ది. మా తేజమంచు
ధనమనుచున్, సదా ధరణి తప్పక నిల్చెడి ద్రవ్యమౌనుగా భద్రతనిడ.
తే.గీ. ప్రభుతయున్ బ్రజ తెన్గును వర్ధిలంగ - చేయ వలయును సద్ గణనీయ కృషిని.
చిత్ర బంధ సద్గర్భాది శ్రీకరమగు - రచనలను చేసి సత్ కవుల్ ప్రబల వలయు.
సీస గర్భస్థ చంపకమాల.
మన తెనుఁగున్ సదా మహిని మన్నన లందెడి మ్రానిపండు నాన్
ఘనత గనన్గ సత్ కవులు గాంచెడి ధీపథ క్రాంత దర్శిగా
కని మనుపందగున్ కనఁగ కమ్మని తెన్గిది గ్రాహ్యమిద్ది. మా
ధనమనుచున్, సదా ధరణి తప్పక నిల్చెడి ద్రవ్యమౌనుగా.
సీస గర్భస్థ కందము.
తెనుఁగున్ సదా మహిని మ
న్నన లందెడి మ్రానిపండు నాన్ ఘనత గనన్
మనుపందగున్ కనఁగ క
మ్మని తెన్గిది గ్రాహ్యమిద్ది. మా ధనమనుచున్,
సీస గర్భస్థ తేటగీతి.
మహిని మన్నన లందెడి మ్రానిపండు
కవులు గాంచెడి ధీపథ క్రాంత దర్శి
కనఁగ కమ్మని తెన్గిది గ్రాహ్యమిద్ది.
ధరణి తప్పక నిల్చెడి ద్రవ్యమౌను.
5. చం. తెలుఁగునఁ గల్గు చిత్రములు, దీపిత గ్రాహ్య మహత్ ప్రహేళికల్,
వెలుఁగులనీను కావ్యములు, వేల్పులఁ జూపెడి భాషణాంశముల్,
సులువగు నీతి పద్యములు, సుందర సద్రచనాదికంబులన్
వెలుఁగఁగ చేయుటే విధిగ ప్రీతిని చేకొనుటొప్పునందరున్.

జైహింద్.

15, జనవరి 2018, సోమవారం

ఆర్యులారా! మీ అందరికి మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

1 comments

జైశ్రీరామ్.
ఆర్యులారా! మీ అందరికి 
మకర సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.
ఉ:- బంగరు కాంతులీను పురి పాకలు, మామిడి తోరణావళుల్
ముంగిట రంగవల్లుల నమోఘముగా విరచించు కన్యకల్
చొంగలు కార్చుచున్ కనెడి సోకుల రాయుల వేష భాషణల్
రంగుగ నద్దినట్టి చదరంగపు మ్రుగ్గుల మధ్య గొబ్బిళుల్,
జంగమ దేవరల్ కొలుపు చక్కని నాదములిచ్చు శంఖముల్
టింగరి వోలె చెట్లపయి డేకుచు నాడెడు కొమ్మ దాసరుల్
సాంగముగా హరిన్ కొలుచు సన్నుత శ్రీ హరి దాసరావళుల్
పింగళ వర్ణులౌ పగటి వేషపు గాండ్రును, పల్లె వాసులున్,
రంగుల వస్త్ర ధారణను రాజిలు ముంగిటి గంగిరెద్దులున్
హంగులకాశ చేసి వరహాలను జల్లెడి పెత్నదారులున్
నింగికినంటు యాశల మునింగియు నల్గెడి క్రొత్త యల్లుళున్
రంగులు పూసి బావలకు రాతిరి యక్కల దాచు చెల్లెళున్
బంగరు బావ గారనుచు వందలు గుంజెడి బావ మర్దులున్,
బెంగగ నుండు నప్పులిల పేరుకు పోవుచునున్న మామలున్.
భంగమునొంది జూదమున పళ్ళికలించెడి తోటి యల్లుళున్.
ఖంగని మ్రోగునట్టి గుడి గంటలు. మండెడి భోగి మంటలున్,
నింగికి నంటు సంతసము నివ్వటిలే సరి క్రొత్త జంటలున్,
బంగరు పళ్ళెరంబులను పంటికి నోటికి నచ్చు వంటలున్,
రంగుల నీను పల్లెలును రమ్యత నొప్పెడి పట్టణంబులున్,
యింగిత మున్నసత్కవుల కెల్ల మనోజ్ఞ ము సంకురాత్రులౌన్.
జైహింద్

14, జనవరి 2018, ఆదివారం

8వ పద్యపక్షము సమాజ శ్రేయస్సు - నా కర్తవ్యము. రచన. చింతా రామ కృష్ణా రావు

2 comments

జైశ్రీరామ్.  

శ్రీమద్గుణ సంపన్నులైన పాఠకాళికి 
భోగి పండుగ సందర్భముగా 
శుభాకాంక్షలు.

8వ పద్యపక్షము
సమాజ శ్రేయస్సు నా కర్తవ్యము.
రచన. చింతా రామ కృష్ణా రావు
. అటవెలది త్రయ గర్భ సీసము.
అజుని సృష్టిని భువినపురూప సౌందర్య - సత్ప్రభా ప్రణవ ప్రశస్తి నిండె.
జ్ఞాన హీనులమయి గ్రహియింపఁగాలేము. - జ్ఞానమొదవునట్లు కనుమ కృష్ణ!
జ్ఞాన దీప్తి కలుగ కానంగనగును సత్. - సత్స్వభావమిలను జయపథంబు.
నాదు కృషిని దాని శోధించి వ్యాప్తిలం - జేయఁదగును. కలుగ జయము కృష్ణ!
.వె. సత్వమీవె ప్రణవ సౌందర్యమును నీవె, నిన్నె జూపు జనులనెన్ని వారి
వలన ప్రబల సత్స్వభావంబు కృషి చేయ వలయునయ్యనేను వసుధ కృష్ణ!
. అటవెలది త్రయ గర్భ సీసము.
చిత్స్వరూపమున ప్రసిద్ధంబుగా నీవు మనములందు దాగి మసలుదువయ
నిన్నుఁ గాంచి ప్రజల కెన్ని చూపుట నాదు విది. చరింపఁ గనుమ ప్రీతిఁ గృష్ణ!
దోష గతులఁ బాపి, భాషణంబునమంచి భావనమున మంచి ప్రబలఁజేయు
ధర్మమమరె నాకు. తప్పక చేయించు, నాకు నీడవగుచు నడచు కృష్ణ!
.వె. నీవె దోష రహిత నిర్మలాత్ముఁడవయ్య! దోష రహితమైన భాషవీవె.
భావనములవెల్గు బ్రహ్మంబు నీవె నిన్ వరలజూపుదునయ వరద! కృష్ణ!
. అటవెలది త్రయ గర్భ సీసము.
ఆత్మశుద్ధి కొఱకు హరి పాదపద్మముల్ మనములందు నిలుపి మనునటులను
చేయవలయు నేను చిన్మార్గ గామినై భక్తపాళికిలను భవ్య కృష్ణ!
నీదు తోడు కలిగి ఖేదంబులను బాపి నిత్య సంతసమును నిలుపవలయు
భారతీయులమది. పరమార్థమిదె కదా! ధర్మ పథము నిమ్ము దయను కృష్ణ!
.వె. ఇహములోన కుములు నీస్వరు నెఱుఁగమిన్, మోహతప్తులగుచు మూర్ఖ జనులు.
వారి మదులకెక్క నీరూపమును జేయ వలయు నేను. మదుల నిలుచు కృష్ణ!
. . త్రికరణశుద్ధిగా శుభ గతిన్ జరియించుచు, సత్యమార్గమున్
ప్రకటితమౌనటుల్ తెలిపి భవ్యమహోద్గతి కొల్పి మేదినిన్
సకల జనాళికిన్ జయము, శాంతియు గొల్పుట నాదు ధర్మమౌన్
ప్రకటిత భక్తితో హరిని ప్రార్థన చేసి యొనర్తు నా విధిన్.
. . ప్రజలకు స్వస్తి గొల్పఁగను, రాజులు ధాత్రిని ధర్మ దీక్షతో
సుజనులు మెచ్చ చేయఁగ, వసుంధరదేవులు ధేనువుల్ సదా
ప్రజనిత సౌఖ్యమున్ వరల, ప్రాభవమొప్పఁగ చేయఁ బూనెదన్.
నిజమగు శక్తిమ్ము, ధరణిన్ విధి పూర్తిగ చేయ దైవమా!

జైహింద్.